Top Motion Gelderland
Tondensestraat 8a
6975 AC Tonden
KvK-nummer: 68020473
BTW-nummer: NL001587768B07
Bankrekeningnummer: NL47ABNA0245893938

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op!

Vul het contactformulier in of neemt telefonisch contact op:
Algemene vragen:

Mob:   06-30005777

Email: info@topmotiongelderland.nl 

   

  Algemene voorwaarden

   

  ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

  De organisatie: Top Motion Gelderland
  Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Personal Performance Training waarin de klant een overeenkomst aangaat voor de diensten die Top Motion Gelderland aanbiedt.

   

  ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

  Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Top Motion Gelderland voor het deelnemen aan trainingen, testen en de afname van trainingsschema’s. Op iedere activiteit en op iedere product zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten en producten van Top Motion Gelderland geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Top Motion Gelderland het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

   

  ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE

  Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Top Motion Gelderland te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan Top Motion Gelderland door te geven. Top Motion Gelderland zal een trainer aan elke klant en/of groep toewijzen. Bovendien zal Top Motion Gelderland, indien nodig, alle macht hebben om beslissingen over het veranderen van de toegewezen trainer te nemen.

   

  ARTIKEL 4 TIJDSTIP EN PLAATS

  Bij bevestiging van inschrijving zal Top Motion Gelderland wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Top Motion Gelderland bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Dit geldt zowel voor Top Motion Gelderland als ook de klant.

   

  ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

  Op Top Motion Gelderland rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Top Motion Gelderland niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening en producten noch voor de mate waarin deze dienstverlening  en producten bijdragen aan het door de deelnemer gestelde doel.

   

  ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

  Voor elke door Top Motion Gelderland aanvaarde opdracht geldt  een inspanningsverplichting. Top Motion Gelderland kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Top Motion Gelderland is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Top Motion Gelderland is niet aansprakelijk wanneer bij door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Top Motion Gelderland is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Top Motion Gelderland wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten en producten die Top Motion Gelderland aanbiedt. Top Motion Gelderland is wel aansprakelijk wanneer Top Motion Gelderland op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient Top Motion Gelderland te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

   

  ARTIKEL 7 ONTBINDING

  Top Motion Gelderland is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van de trainingslocatie.

   

  ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN

  Bij de overeenkomst van klant en Top Motion Gelderland, zal Top Motion Gelderland  meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Top Motion Gelderland gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit en/of product te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Top Motion Gelderland te voldoen. Indien Top Motion Gelderland over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Top Motion Gelderland een bedrag van € 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Personal Performance Training is het BTW-tarief van 21%  van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Top Motion Gelderland gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

   

  ARTIKEL 9 ZIEKMELDING

  Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Top Motion Gelderland. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

   

  ARTIKEL 10 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

  Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Top Motion Gelderland is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

   

  ARTIKEL 11 GEZONDHEID

  De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Top Motion Gelderland aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Top Motion Gelderland.

   

  ARTIKEL 12 VERTROUWELIJKHEID

  Top Motion Gelderland is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Top Motion Gelderland. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

   

  ARTIKEL 13 INTELLECTUEEL EIGENDOM

  Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Top Motion Gelderland voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Top Motion Gelderland. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Top Motion Gelderland. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Top Motion Gelderland zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Top Motion Gelderland ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Top Motion Gelderland zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

   

  ARTIKEL 14 GESCHILLEN

  Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Top Motion Gelderland. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Top Motion Gelderland is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.